DIERENARTSENPRAKTIJK BOXMEER  
 
Gebruiksovereenkomst

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKER VAN Dierenartsenpraktijk Boxmeer

Deze website is eigendom van Dierenartsenpraktijk Boxmeer en wordt u aangeboden onder de voorwaarde dat u deze accepteert onder de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Door deze website te bezoeken of  de erop gepubliceerde informatie te gebruiken gaat u akkoord met deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen.

VERANDERING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Dierenartsenpraktijk Boxmeer kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen in deze voorwaarden, de inhoud van deze website en/of de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen.

LINKS NAAR WEBSITES BEHEERD DOOR DERDEN
Op deze website staan mogelijk links of verwijzingen naar andere websites waarover Dierenartsenpraktijk Boxmeer geen invloed uitoefent. Dierenartsenpraktijk Boxmeer is in het geheel niet verantwoordelijk voor de inhoud van of links op dergelijke sites. De links op deze website worden alleen voor het gemak aangeboden en dienen niet te worden opgevat als goedkeuring van de inhoud of de aanbieder van de gelinkte site door Dierenartsenpraktijk Boxmeer. Dierenartsenpraktijk Boxmeer is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of praktijken van derden die naar deze site linken.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde aan het gebruik van de Dierenartsenpraktijk Boxmeer website, garandeert u Dierenartsenpraktijk Boxmeer dat u de website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat als gevolg van deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen verboden is. U mag de Dierenartsenpraktijk Boxmeer website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing of overbelasting veroorzaakt wordt aan de Dierenartsenpraktijk Boxmeer website of het gebruik van de website van een andere partij wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Dierenartsenpraktijk Boxmeer websites materialen of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet voor dat doel zijn verstrekt of beschikbaar zijn gesteld.

GEBRUIK COMMUNICATIEDIENSTEN

De Dierenartsenpraktijk Boxmeer website kan chat areas, nieuwsgroepen, forums, communities, persoonlijke webpagina’s, kalenders, en/of andere berichten- of communicatiefaciliteiten bevatten die ontworpen zijn om u in staat te stellen te communiceren met het grote publiek of met een groep (collectief "communicatiediensten"). U gaat akkoord met het gebruik van de communicatiediensten om alleen maar berichten en materialen die gepast zijn te plaatsen en die verbonden zijn met de betreffende dienst. Als voorbeeld gaat u akkoord, dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u niet zult:
 • Te schande maken, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen noch op een andere manier de rechten van anderen (zoals rechten op privacy en publiciteit) schenden.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden enig ongepast, lasterlijk, schendend, obsceen of aanstootgevend of illegaal onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Bestanden uploaden naar de website die software of andere materialen bevatten die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten (of door de rechten op privacy en publiciteit), tenzij u houder bent van de voornoemde rechten of er een wettelijke controle over uitoefent, of u alle noodzakelijke toelatingen ontvangen hebt.
 • Bestanden uploaden die virussen, corrupte bestanden, of enige andere gelijksoortige software of programma’s, die de werking van een ander’s computer kunnen schaden, bevatten.
 • Goederen of diensten adverteren of te koop aanbieden of kopen van voor enig bedrijfsdoel, tenzij de communicatiedienst zulke berichten toestaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramidesystemen of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere gebruiker van een communicatiedienst, waarvan u weet of het aannemelijk is dat u behoort te weten, dat deze niet op deze wijze legaal gedistribueerd kan worden.
 • Toewijzingen van auteurs, juridische of andere gepaste mededelingen of aanduidingen van eigendom of de herkomst of bron van de software of ander materiaal dat het bestand, gekregen middels uploaden, bevat, vervalsen of wissen.
 • Een andere gebruiker in het gebruik van de communicatiediensten beperken of remmen.
 • Een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende communicatiedienst schenden.
 • Informatie verzamelen over anderen, met inbegrip van e-mail adressen, zonder hun toestemming.
 • Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.
Dierenartsenpraktijk Boxmeer is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten. Dierenartsenpraktijk Boxmeer behoudt zich echter het recht voor om materialen geplaatst op een communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. Dierenartsenpraktijk Boxmeer behoudt het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op welk tijdstip dan ook, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.

Dierenartsenpraktijk Boxmeer behoudt het recht om naar eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u persoonlijk identificerende informatie over uzelf of uw kinderen geeft in een dienst. Dierenartsenpraktijk Boxmeer heeft geen controle over de inhoud, berichten of informatie in een communicatiedienst of keurt deze goed en daarom kan Dierenartsenpraktijk Boxmeer niet verantwoordelijk worden gehouden wat betreft de communicatiediensten en voor handelingen die volgen uit uw deelname aan een communicatiedienst. Managers en hosts zijn geen gemachtigde woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Dierenartsenpraktijk Boxmeer.

Materialen geupload naar een communicatiedienst kunnen ondergeschikt zijn aan geplaatste gebruikers-, reproductie- en/of verspreidingsbeperkingen. U bent verantwoordelijk voor de naleving van dergelijke beperkingen als u de materialen downloadt.

MATERIALEN VERSTREKT AAN OF GEPLAATST OP Dierenartsenpraktijk Boxmeer

Dierenartsenpraktijk Boxmeer beschouwt de materialen die u verstrekt (inclusief feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan een Dierenartsenpraktijk Boxmeer website of daarmee samenhangende diensten (collectief “inzending”), niet als eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van de ervan, geeft u Dierenartsenpraktijk Boxmeer, en de daaraan verbonden bedrijven en de nodige onderlicenties, toestemming om deze te gebruiken voor hun bedrijf met inbegrip van, zonder beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw formatteren van uw inzending; en het bekend maken van uw naam met betrekking tot uw inzending.

Er zal geen vergoeding worden betaald met betrekking tot het gebruik van uw inzending, zoals hierin voorzien is. Dierenartsenpraktijk Boxmeer is niet verplicht uw inzending te plaatsen of uw inzending te gebruiken en mag de inzending op elk moment naar eigen goeddunken verwijderen.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE Dierenartsenpraktijk Boxmeer WEBSITE KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE. Dierenartsenpraktijk Boxmeer EN/OF HAAR LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DE Dierenartsenpraktijk Boxmeer WEBSITE. ER DIENT NIET TE WORDEN VERTROUWD OP ADVIEZEN VERKREGEN VIA DE Dierenartsenpraktijk Boxmeer WEBSITE VOOR HET NEMEN VAN BESLISSINGEN VAN PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE AARD EN U DIENT EEN TER ZAKE DESKUNDIGE TE RAADPLEGEN VOOR EEN OP UW SITUATIE TOEGESPITST ADVIES.

Dierenartsenpraktijk Boxmeer EN HAAR LEVERANCIERS STAAN NIET IN VOOR DE BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID, EN DE NAUWKEURIGEHID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE VERBAND HOUDENDE GRAFISCHE GEGEVENS OPGENOMEN OP DE Dierenartsenpraktijk Boxmeer WEBSITE, VOOR WELKE TOEPASSING DAN OOK. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDT DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS GELEVERD ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. Dierenartsenpraktijk Boxmeer EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS, MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, ZIJN Dierenartsenpraktijk Boxmeer EN/OF HAAR LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE,  INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE TEN GEVOLGE VAN HET VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS VOORTVLOEIEND UIT OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEN MET, HET GEBRUIK VAN DE Dierenartsenpraktijk Boxmeer WEBSITE, MET DE VERTRAGING OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE Dierenartsenpraktijk Boxmeer WEBSITE OF DAARMEE SAMENHANGENDE DIENSTEN, HET VERLENEN OF HET NIET KUNNEN VERLENEN VAN DIENSTEN, NOCH VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN DAARMEE SAMENHANGENDE GRAFISCHE GEGEVENS DIE VIA DE Dierenartsenpraktijk Boxmeer WEBSITE WORDEN VERKREGEN OF DIE ANDERSZINS VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DE Dierenartsenpraktijk Boxmeer WEBSITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS Dierenartsenpraktijk Boxmeer WEBSITE VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. AANGEZIEN SOMMIGE RECHTSSYSTEMEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE VOORGAANDE BEPERKING OP U NIET VAN TOEPASSING IS. INDIEN U NIET TEVREDEN BENT OVER GEDEELTES VAN DE Dierenartsenpraktijk Boxmeer WEBSITE, OF MET EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID HET GEBRUIK VAN DE Dierenartsenpraktijk Boxmeer WEBSITE TE STAKEN.

SERVICE CONTACT: support@dapboxmeer.nl

BEEINDIGING/BEPERKING TOEGANG

Dierenartsenpraktijk Boxmeer behoudt het recht om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Dierenartsenpraktijk Boxmeer website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, wordt deze overeenkomst beoordeeld volgens het Nederlands recht. U stemt er hierbij onherroepelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Dierenartsenpraktijk Boxmeer website, vallen onder de exclusieve jurisdictie en locatie van de Nederlandse rechtbanken. Gebruik van de Dierenartsenpraktijk Boxmeer website is ongeautoriseerd binnen jurisdicties die niet alle regels van deze voorwaarden en bepalingen nakomen, met inbegrip van en zonder beperking deze paragraaf. U verklaart dat er uit hoofde van deze overeenkomst of het gebruik van de Dierenartsenpraktijk Boxmeer website geen samenwerkingsverband partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en Dierenartsenpraktijk Boxmeer. Op de nakoming van deze overeenkomst door Dierenartsenpraktijk Boxmeer zijn bestaand recht en juridische procedures van toepassing, en geen van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen doet afbreuk aan het recht van Dierenartsenpraktijk Boxmeer om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, politie en justitie die verband houden met uw gebruik van de Dierenartsenpraktijk Boxmeer website of informatie die aan Dierenartsenpraktijk Boxmeer is verstrekt of door Dierenartsenpraktijk Boxmeer is verzameld met betrekking tot dat gebruik. Indien wordt bepaald dat enig onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette afwijzing van garantie en aansprakelijkheidsbeperking, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij het resterende gedeelte van de Algemene Voorwaarden van kracht zal blijven. Deze Algemene Voorwaarden, tenzij hierin anders aangegeven, vormen de gehele overeenkomst tussen de gebruiker en Dierenartsenpraktijk Boxmeer met betrekking tot de Dierenartsenpraktijk Boxmeer website en deze overeenkomsten vervangen alle voorgaande of gelijktijdige communicatie en voorstellen, hetzij elektronisch, mondeling dan wel schriftelijk, tussen de gebruiker en Dierenartsenpraktijk Boxmeer met betrekking tot de Dierenartsenpraktijk Boxmeer website. Een gedrukte versie van deze Algemene Voorwaarden en van iedere mededeling die in elektronische vorm is gedaan, is als bewijsmateriaal toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met deze overeenkomst in dezelfde mate en overeenkomstig dezelfde bepalingen als andere bedrijfsdocumenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn aangemaakt en bewaard.

KENNISGEVING INZAKE AUTEURS- EN MERKENRECHT:

De inhoud van de Dierenartsenpraktijk Boxmeer website is eigendom van Dierenartsenpraktijk Boxmeer en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN

De namen van de hierin genoemde werkelijke bedrijven en producten kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Rechten niet uitdrukkelijk gegeven hier, zijn voorbehouden.

Gebruiksovereenkomst (C) 2008-16 DAP Boxmeer